Umowa zlecenie. Podatek – Miniprzewodnik

Najczęściej zawierane umowy w stosunku pracy to umowy zlecenia. Podpisywane są w celu wykonania konkretnej pracy przez osobę fizyczną. Umowy zlecenia są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem i o ile kwota umowy nie jest wyższa niż 200 zł, po przekroczeniu tej kwoty pobierany jest podatek w wysokości 18%. Podatkiem zryczałtowanym może być obciążona osoba wykonująca osobiście działalność artystyczną, literacką, naukową, trenerską, oświatową i publicystyczną, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również podatkowi zryczałtowanemu podlegają przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

podatek od umowy zlecenie

A także przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów z pełnienia funkcji w organach osób prawnych. Do tego można też zaliczyć przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, a także właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

Podatek zryczałtowany – Umowa zlecenie

Podatek zryczałtowany potrąca się bezpośrednio z kwoty przychodu, a więc bez pomniejszania go o jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu. Należności tej nie należy łączyć z pozostałymi przychodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, tj. według progresywnej skali podatkowej. I teraz uwaga, bardzo istotna informacja: Oznacza to, że przychód od którego płatnik zapłacił ryczałt, jest już rozliczany i podatnik nie wykazuje go w zeznaniu rocznym.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *