Audyt sprawodzań finansowych: Nowe przepisy dla faktur VAT

W związku ze zmianami wprowadzonymi wspomnianą wyżej ustawą, od początku stycznia tego roku zmieniły się podstawowe zasady dotyczące terminów wystawiania faktury. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Jak widać zmieni to całkowicie ubiegłoroczną zasadę co do terminu wystawiania faktur. W aktualnie obowiązującym brzmieniu jest obowiązek wystawienia faktury w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi lub dostawy towaru. Nowe zasady dotyczące terminu odnoszą się również do wystawiania faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie częściowego wynagrodzenia za wykonaną usługę. W tym przypadku obowiązywał będzie nowy termin wystawiania faktur zaliczkowych, czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Audyt sprawodzań finansowych

Faktura VAT wystawiana dla odbiorcy zagranicznego może być wystawiona w języku polskim, jak i w języku kontrahenta zagranicznego. Wystawiana przez polską firmę faktura powinna być oznaczona jako „Faktura VAT”. Kwota należności wynikającej z dokumentu może zostać określona w walucie obcej, zarówno liczbowo, jak i słownie, jednak kwoty VAT powinny być wyrażone w walucie polskiej. Kwoty podatku obowiązkowo podaje się w złotych, bez względu na to, w jakiej walucie jest faktura wystawiana. Oznacza to, że kwota należności wynikającej z dokumentu może zostać określona w walucie obcej, zarówno liczbowo, jak i słownie, jednak kwoty VAT powinny być wyrażone w walucie polskiej, czyli takiej, w jakie podatek będzie uiszczany. Przepisy dotyczące refakturowania usług nie podlegają zmianie.

Refakturowanie zachodzi, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Ustawa o VAT nie zawiera odrębnych przepisów odnoszących się do ustalania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu usług. Przyjmuje się tu zatem zasady obowiązujące dla danej usługi.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *