Księgowość i podatki jako biznes. Doradca księgowy

Aby otworzyć biuro rachunkowe należy posiadać certyfikat księgowego. To warunek konieczny. Poza tym mogą prowadzić biuro osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Certyfikowane biuro księgowe

Certyfikat księgowy wydaje Minister Finansów na wniosek osoby fizycznej, która ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 uor, oraz posiada co najmniej dwuletnią praktykę w księgowości oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Księgowość i podatki jako pomysł na biznes

Za praktykę uważa się wykonywanie na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu, pracy na stanowisku księgowego oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych, umowy spółki. W zakres obowiązków zawodowych powinny wchodzić następujące czynności: prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym lub wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub sporządzanie sprawozdań finansowych, lub badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta. Aby otworzyć biuro należy posiadać wykształcenie co najmniej średnie, niekoniecznie o kierunku ekonomicznym.

Doradca księgowy

Aktualnie w środkach masowego przekazu trwa dyskusja na temat propozycji Ministra Finansów dotyczącej deregulacji zawodu księgowego. Propozycja ta eliminuje obowiązek uzyskiwania certyfikatu księgowego. Obecnie firmy rachunkowe prowadzą księgowość uproszczoną i sprowadza się ona do ksiąg rachunkowych oraz przychodów i rozchodów, czyli gromadzenia rachunków i faktu. Biuro może również odprowadzać w imieniu firmy podatek do urzędu skarbowego. Trudno jednak przewidzieć, czy w ogóle i w jakim terminie propozycja ta wcielona zostanie w życie.

1 Komentarz

  1. Nina

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *